Nov. 5 - St. Francis University "Faith Visit Friday"